Μεγάλος διαγωνισμός! – Costa Ofrynio Booking

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μεγάλος διαγωνισμός για την κλήρωση για να κερδίσουν
 • 2 τυχεροί από 4 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές διαμέρισμα του ομίλου Κουρτίδη, στην Παραλία Οφρυνίου – Costa Ofrynio.
 • 5 τυχεροί από ένα επιτραπέζιο Costa Ofrynio… The Game.
 
Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν.
Ο όμιλος Κουρτίδη διοργανώνει διαγωνισμό στο περίπτερό του στην 36η Philoxenia (από 12 – 14 Νοε 2021) με κάθε ενδιαφερόμενο που συμπληρώνει το σχετικό έντυπο συμμετοχής και το τοποθετεί σε ειδική «κάλπη», να λαμβάνει μέρος στην κλήρωση για τα παραπάνω δώρα.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
 1. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
 • (α) είναι υπαρκτά φυσικά πρόσωπα
 • (β) έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους
 1. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • (α) είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Διοργανωτή ή σε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση,
 • (β) είναι συγγενείς α’ ή β’ βαθμού ή σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α), (β), καθώς και όσοι έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα.
 • (δ) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα εκκινήσει την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 11:00 (στο εξής «Έναρξη του Διαγωνισμού»). Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται συμμετοχή από αυτή την ημέρα και ώρα και μέχρι την Κυριακή 14/11/2021 και ώρα 17:00 (στο εξής «Λήξη του Διαγωνισμού»).
Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα / πραγματοποιθείσα.
 1. ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα μίας μόνον συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας παρουσία του νομικού τμήματος.
Από την Κλήρωση θα αναδειχθεί ο τυχερός [στο εξής «Νικητής»] που θα κερδίσει το Δώρο, και συγκεκριμένα:
 • 2 τυχεροί από 4 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές διαμέρισμα του ομίλου Κουρτίδη, στην Παραλία Οφρυνίου – Costa Ofrynio.
 • 5 τυχεροί από ένα επιτραπέζιο Costa Ofrynio… The Game
(γ)Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
(α) Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει κάθε Νικητή για την ανάδειξή του εντός 24ωρών από την διεξαγωγή της Κλήρωσης μέσω σχετικής ανάρτησης στη Σελίδα του Διοργανωτή στο facebook τόσο με ξεχωριστό Post, όσο και με mail στα στοιχεία που θα έχει αφήσει ο συμμετέχων.
Ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να αναρτήσει τα στοιχεία (username = όνομα χρήστη) των Νικητών και σε άλλες ιστοσελίδες και δη σελίδες διαγωνισμών, χορηγουμένης σχετικής συγκατάθεσης προς τούτο από κάθε συμμετέχοντα χρήστη με την αποδοχή των παρόντων Όρων και μη απαιτούμενης πρόσθετης συγκαταθέσεως.
(β) Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2022 στις 24:00, ο Νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο αποστέλλοντας τη Φράση «Αποδέχομαι το Δώρο» μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook του Διοργανωτή, και, ύστερα από συνεννόηση, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω προσωπικού μηνύματος θα πρέπει να αποστείλει μέσω email αντίγραφο της ταυτότητάς του για επιβεβαίωση της ηλικίας, γράφοντας στο email τη φράση «Αποδέχομαι το Δώρο». Ακολούθως, θα επικοινωνεί ο Διοργανωτής μαζί του για να λάβει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας, τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου.
 1. 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
α. Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για το λογαριασμό του θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα που θα αποστείλουν οι Νικητές (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου, ηλικία, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση αυτού (συμμετοχή, κλήρωση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων), την ενημέρωση των Νικητών και την αποστολή των Δώρων. Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται την συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την ως άνω χρήση των στοιχείων αυτών.
β. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του Διαγωνισμού υλοποιηθεί από τον Διοργανωτή και παρέχουν προς τούτο τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία του προφίλ τους στο Instagram για τις ανωτέρω αιτίες, περιλαμβανομένης της ανάρτησης των ονοματεπωνύμων και λοιπών στοιχείων των Νικητών σε ιστοτόπους όπου αναρτώνται αποτελέσματα διαδικτυακών Διαγωνισμών.
γ. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συμμετοχή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω (7α και 7β) και να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11, 12 και 13 Ν.2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορεί να επικοινωνήσει με τον Όμιλο εταιρειών Κουρτίδη.
δ. Ο παρών όρος επιβιώνει τη Λήξη του Διαγωνισμού
 1. 7. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά άνευ άλλου τινός ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως ενδεχομένως τροποποιηθούν κατά τα οριζόμενα σε αυτούς, παραιτουμένου του συμμετέχοντος από κάθε δικαίωμα ή ευχέρεια προσβολής των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως